Breng niet-lesgebonden taken in kaart | Zien we u op het VO-congres? | ...
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 16 november 2022
Diversiteit in de praktijk: “Bewustwording is belangrijker dan cijfers”

Het UMCG en het Munnikenheide College zijn beiden bewust bezig met diversiteit en inclusie. Het UMCG beschrijft diversiteit en inclusiviteit als onderdeel van haar kernwaarden. Voor het Munnikenheide College is het belangrijk dat iedereen zich bij hen thuis voelt. Fatma Yilmazel-Demiral, docent Zorg & Welzijn en lid van de kerngroep Diversiteit en Inclusie: “We hebben een diverse leerlingenpopulatie en dat vraagt om een divers medewerkersbestand zodat alle perspectieven worden begrepen en de leerprestaties van leerlingen vooruit kunnen gaan.” 

Lees het artikel over diversiteit en inclusie bij het UMCG en Munnikenheide College >>

Twitter LinkedIn
BSL-tool: Breng het inductietraject in beeld met een praktische scan
Met het huidige lerarentekort en de vergrijzing van de beroepsgroep is het niet alleen essentieel om docenten te werven, maar moet ook alles in het werk worden gesteld om docenten te behouden. Binnen de RAP-regio Groot Amsterdam & Zuid-Kennemerland staat het voorkomen van vroegtijdige uitval van startende leraren al jaren hoog op de agenda. Sinds vorig schooljaar maken zij daarbij gebruik van de BSL-ontwerptool, een tool voor de Begeleiding van Startende Leraren, dat de vorm van een korte scan heeft.

Lees het interview met Marcelle Hobma >>
Twitter LinkedIn
Kennisdelingsbijeenkomst Samen werken aan behoud van starters
Welke afspraken zijn regionaal te maken om uitval van startende docenten te voorkomen? Op 13 december gaan we tijdens een kennisdelingssessie hierover in dialoog met degenen die in scholen betrokken zijn bij het ontwikkelen en verbeteren van inductiearrangementen en met vertegenwoordigers van de RAP-regio’s. Bent u er ook bij?

Meer informatie en aanmelden >>
Twitter LinkedIn
Wat betekenen de cao-afspraken over werkdrukverlichting voor uw school?
Vanaf dit schooljaar is er structureel 300 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de verlichting van werkdruk. 50% van de werkdrukmiddelen wordt via de collectieve aanpak uitgegeven. In de CAO VO zijn afspraken gemaakt over de besteding van deze middelen. In de tweede helft van 2022 bepalen de schoolleiding en de p(g)mr de financiële en organisatorische kaders. Daarna stellen de werknemers – binnen de vastgestelde kaders – gezamenlijk (binnen hun organisatorische eenheid) de werkdrukplannen op. Op onze website vindt u ondersteuningsmateriaal voor het collectieve deel van de werkdrukmiddelen en een beschrijving van de processtappen. 

Bekijk het ondersteuningsmateriaal en de informatie over de collectieve werkdrukmiddelen >>
Twitter LinkedIn
Aanvullende afspraak werkdrukmiddelen
De collectieve en individuele cao-afspraken over werkdrukvermindering gaan in per schooljaar 2022/2023, dat is vanaf augustus dit jaar. De bekostiging is voorzien voor het hele jaar 2022, vanaf 1 januari 2022. Sociale partners hebben daarom een aanvullende afspraak gemaakt voor de besteding van de werkdrukmiddelen over de periode van januari tot en met juli 2022. In totaal gaat dat over een eenmalig bedrag van 175 miljoen euro.

Lees meer over de aanvullende afspraak >> 
Twitter LinkedIn
Niet-lesgebonden taken in kaart brengen? Bekijk de demo Mijn Werkbalans
Hoe kunnen de niet-lesgebonden taken van docenten beter aansluiten bij de wensen, behoeften en competenties van docenten zodat daar minder energie weglekt? De methode Werkbalans maakt gebruik van een eenvoudige digitale tool om van alle docenten in kaart te brengen welke niet-lesgebonden taken ze nu doen, wat ze zouden kunnen of willen doen en waar ze zich in zouden willen ontwikkelen. Wilt u weten hoe die digitale applicatie werkt? Start dan de demo Mijn Werkbalans.

Bekijk de demo Mijn Werkbalans >>

Twitter LinkedIn
Zien we u op het VO-congres?
Ook dit jaar is Voion aanwezig op het VO-congres van de VO-raad op 23 november. Samen met het Expertisepunt LOB verzorgen we een interactieve workshop ‘Vissen in de eigen vijver loont'. We gaan met u in dialoog om de route van de vo-scholier naar de lerarenopleiding zichtbaar te maken.

Bij onze stand kunt u terecht voor de ondersteuning bij de collectieve werkdrukmiddelen uit de
CAO VO. Ook beantwoorden we uw vragen over de pilots van het Innovatielab, strategische personeelsplanning en de Regionale Aanpak Personeelstekorten. Ook voor kennis en inspiratie over duurzame inzetbaarheid, werkdruk, sociale veiligheid en een veilige werkomgeving kunt u bij ons terecht.
Twitter LinkedIn
Regionale data bevoegd, onbevoegd en benoembaar gegeven lessen
Gemiddeld wordt 88 procent van de lessen in het voortgezet onderwijs gegeven door een leraar die daarvoor over de juiste papieren beschikt. Ruim 8 procent van de lessen wordt door leraren gegeven die benoembaar zijn, en iets minder dan 4 procent door leraren die niet bevoegd zijn. Benieuwd naar de cijfers voor uw regio? Regio in beeld is verder uitgebreid met het percentage bevoegd, benoemd en onbevoegd gegeven lesuren in de verschillende regio’s.

Bekijk de percentages voor uw regio >>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Evaluatieonderzoek RAP
Het ministerie van OCW heeft een evaluatieonderzoek laten uitvoeren onder alle 71 RAP-regio’s. In het onderzoek is de regionale aanpak in beeld gebracht rond drie thema’s: proces, inhoud en resultaten. Ook de ondersteunende rol van Voion en SOM is onderzocht. 

Bekijk de bevindingen >>
Twitter LinkedIn
Samen zorgen we voor genoeg nieuwe leraren
In dit artikel van het ministerie van OCW vertellen Christa Segeren (projectleider RAP vo/mbo, regio West-Brabant) en Robert Jacobs (projectleider RAP vo/mbo, regio Nijmegen) wat zij doen om de tekorten in hun regio aan te pakken.

Lees het artikel >>
Twitter LinkedIn
Ander personeelsbeleid om techniekonderwijs te versterken
Waarom zou je een BWI-docent met veel moeite een Excel bestand laten maken van een stage-overzicht, terwijl een wiskundedocent dat in een handomdraai voor elkaar heeft? Een logische vraag met een logisch antwoord. “Dat bedoel ik nou met ‘naar oplossingen zoeken’ als het bijvoorbeeld gaat over een tekort aan techniekdocenten.” Aan het woord is Jacqueline Ringens, directeur van het Hanze College in Oosterhout (NB) en penvoerder van STO Amerstreek.


Dit artikel is gepubliceerd door Sterk Techniekonderwijs, oktober 2022 >>
Twitter LinkedIn
Universitaire aanpak lerarentekort
De universitaire lerarenopleidingen hebben de website universitaireaanpaklerarentekort.nl gelanceerd. Hierop is informatie te vinden over de verschillende routes naar het leraarschap, het bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen en data over het aantal academische leraren in opleiding en wat universiteiten doen aan de aanpak van het lerarentekort.

Naar universitaireaanpaklerarentekort.nl >>
Twitter LinkedIn
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Recent verschenen:
 
Meer nieuws
Het eerste jaar voor de klas door de ogen van twee starters
Lesgeven is een prachtig vak, waarbij je veel kunt betekenen voor een ander. Maar het kan ook zwaar zijn, zeker als je aan het begin van je loopbaan staat. Om starters een extra steuntje in de rug te geven, biedt de VO-raad de podcast ‘Mijn eerste jaar voor de klas’ aan. Een schooljaar lang volgen ze startende docenten Elisabeth en Maurice. Om mee te leven, én om te leren van wat zij in de praktijk allemaal meemaken.
Lees verder »
IML-plannen gepubliceerd
Tot 1 april 2021 konden schoolbesturen die te maken hebben met leerlingendaling subsidie aanvragen voor het opstellen van een regionaal plan via de Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020 (subsidie IML). De samenvattingen van de gehonoreerde plannen zijn nu gepubliceerd. 
Naar de plannen »
Breed gesprek over governance en (mede)zeggenschap
Wilt u helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland? Dan is dit uw kans om te zorgen dat de plannen beter aansluiten op uw onderwijspraktijk! Neem deel aan een breed gesprek over governance en (mede)zeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs.
Lees verder »
Agenda

22-11-2022: Jaarcongres HRM & het onderwijs (CKC Seminars), 's-Hertogenbosch
22-11-2022: Dialoogsessie Onderwijstijd, Groningen 
23-11-2022: VO-congres 2022: Samen werken aan de toekomst van ons onderwijs (VO-raad)
23-11-2022: Dialoogsessie Onderwijstijd, Teteringen
25-11-2022: Leergang Peoplemanagement (VO-raad), Utrecht
13-12-2022: Kennisdelingssessie Samen werken aan behoud van starters, online.
10-01-2023/07-03-2023: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht
24-01-2023: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
31-01-2023: Bijeenkomst Werkbalans, Utrecht

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Het voortgezet onderwijs: een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken! Dat is waar Voion, in samenwerking met scholen, de VO-raad en vakbonden, aan wil bijdragen. We initiëren onderzoek en delen kennis over de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. We inspireren met praktijkverhalen en ontwikkelen instrumenten en handreikingen die toepasbaar zijn voor de hele sector. Samen werken we aan het beste onderwijs.
www.voion.nl | info@voion.nl
Volg ons op:    
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: