Hoe pakt RAP Groningen het lerarentekort aan? | Welke tips zijn er om klachten bij thuiswerken te voorkomen? | …

Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 10 februari 2021
Activiteiten Voion 2021
De uitdagingen waar het onderwijs voor staat zijn onverminderd groot. De kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten op de onderwijsarbeidsmarkt nemen verder toe en COVID-19 plaatst het belang van veilig en gezond werken onder een vergrootglas. Ook in 2021 helpt Voion besturen en scholen in het voortgezet onderwijs bij het realiseren van optimale condities om deze uitdagingen aan te gaan. In ons jaarplan 2021 vindt u een overzicht van alle activiteiten die we in 2021 samen met en voor u uitvoeren. Wilt u er bij betrokken worden? Laat het ons weten via info@voion.nl. Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang en resultaten? Volg ons dan op LinkedIn

Lees het jaarplan 2021 >>
Twitter LinkedIn
Van verzuiminzicht naar aanpak
Ondanks vele inspanningen stijgt het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs vanaf 2015. Vanuit het oogpunt van zorg voor werknemers als ook vanuit het lerarentekort en de onderwijskwaliteit is het zaak om het ziekteverzuim terug te dringen. Een verdiepende analyse op de vo-verzuimdata van DUO laat zien dat een sectorale standaardaanpak niet effectief is, maar dat maatwerk per school noodzakelijk is. In het artikel 'Van verzuiminzicht naar aanpak' geven we inzicht in de verschillende verzuimkengetallen en zoomen we in op de spreiding van de meest recente sectorale gegevens over verzuim in het voortgezet onderwijs. Dat leidt tot aanknopingspunten om het verzuim op school terug te dringen.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Tips voor thuiswerken
Veel mensen – ook in het onderwijs – werken door corona thuis. Een goede thuiswerkplek is belangrijk om gezondheidsklachten te voorkomen en prettig te kunnen werken. Helaas heeft niet iedereen de juiste ruimte en/of middelen ter beschikking om een goede thuiswerkplek in te richten. Naast de inrichting van een werkplek is het ook van belang om mentaal en emotioneel fit te blijven. Nota bene: De wetgever stelt eisen aan de werkgever en werknemer met betrekking tot thuiswerken.

Bekijk wat in de Arbo-wetgeving staat over thuiswerken en welke tips er zijn om klachten bij thuiswerken te voorkomen.
Twitter LinkedIn
Een papieren RI&E is niet voldoende
Werken in een praktijklokaal brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Daarom verplicht de Arbowet dat scholen deze risico’s in beeld brengen en (preventieve) maatregelen nemen ter voorkoming van ongelukken, zoals het geven van veiligheidsinstructies en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Om te zorgen dat deze veiligheidsmaatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, is de school tevens verplicht toe te zien op de naleving ervan. Deze laatste stap blijkt in de praktijk echter nogal eens mis te gaan. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) die op papier in orde is, biedt dus geen garantie voor het voorkomen van een ongeluk. 

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Tijdelijk geen ‘boete’ op eerder stoppen met werken 
De ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ staat werkgevers toe om met oudere werknemers afspraken te maken over eerder stoppen met werken, zonder dat daar een heffing (RVU) over betaald moet worden. Het kabinet wil met deze wet meer keuzevrijheid in het pensioenstelsel bieden. Doordat ook de AOW-leeftijd minder snel stijgt, kunnen meer mensen op een gezonde manier hun pensioen halen. 

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Groningen pakt met brede samenwerking het lerarentekort aan
“Met kleine stappen werken naar een omvangrijk doel”
De krimpregio Groningen heeft te maken met een aantal specifieke problemen die van grote invloed zijn op het onderwijs. Het (dreigende) personeelstekort in het onderwijs is er één van. De schoolbesturen in de regio pakken dit gezamenlijk op in een breed samenwerkingsverband: de RAP Groningen. Daarbij wordt personeelsbeleid gekoppeld aan onderwijsbeleid, over de drie onderwijssectoren van po, vo en mbo heen en in hechte samenwerking met de lerarenopleidingen.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Onderwijstalenten helpen in scholen
Onderdeel van de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) in Nijmegen is het deelproject ‘Onderwijstalenten helpen in de scholen’. Een van de doelen van dit project is het benutten van onderwijspotentie in de regio. Met name samenwerking met de organisatie Studentvoordocent blijkt zeer geschikt om aan te sluiten bij bestaande initiatieven vanuit de Nijmeegse vo-schoolbesturen en lerarenopleidingen.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Wat gebeurt er in Rotterdam?
Lees op onze site meer over de arbeidsmarktcijfers, de regionale samenwerking en activiteiten in Rotterdam >>
Twitter LinkedIn
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Recent verschenen:

  • Vitaal naar pensioen. In opdracht van Ministerie van OCW. Uitgevoerd door CAOP, CentERdata en MOOZ, januari 2021.
Meer nieuws
Benchmark PO&VO nu openbaar toegankelijk
Wilt u zicht krijgen in het bestuur in het funderend onderwijs? Vanaf 1 februari 2021 is de Benchmark PO&VO openbaar. Dit nieuwe online informatie-instrument van de VO-raad en PO-Raad geeft schoolbesturen de unieke mogelijkheid om op basis van betrouwbare data hun gegevens naast die van vergelijkbare besturen te leggen.
Lees verder »
Webinar voor preventiemedewerkers: Arbozorg, VCA en Samen veilig werken
InPreventie organiseert in samenwerking met Lloyd’s Register op donderdag 25 maart een webinar waarin u geïnformeerd wordt over het belang van gezondheid en veiligheid op het werk. Ook komen de voordelen en het proces van het implementeren van een arbo managementsysteem aan bod.
Lees verder op de website van Lloyd’s Register »
Kabinet neemt verdere maatregelen op thuiswerken
De situatie rondom het coronavirus is zeer zorgelijk. Thuiswerken is vanaf het begin van de pandemie een van de belangrijkste maatregelen. Het kabinet zoekt, samen met de sociale partners, steeds naar manieren om ervoor te zorgen dat iedereen die thuis kan werken dat ook doet. Daarom stuurde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief naar de Kamer met extra maatregelen die thuiswerken een impuls geven.
Lees verder »
Commissie Onderwijsbevoegdheden legt taak neer
De Commissie Onderwijsbevoegdheden is voortijdig gestopt met haar opdracht om te adviseren over een nieuw bevoegdhedenstelsel voor leraren.
Lees verder » 
Drie genomineerden vo-leraar van het jaar bekend
19 januari jl. werden tijdens een online bijeenkomst de genomineerden voor de titel Leraar van het Jaar 2021 bekend gemaakt. Juist dit jaar vindt de organisatie het belangrijk dat leraren met deze nominatie in het zonnetje worden gezet.
Lees verder »
Agenda

16-03-2021: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht.
16-06-2021/20-09-2021: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht.

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: