Lees meer over de arbeidsmarktontwikkelingen in uw regio | Lerarenopleiding en vo-besturen: de RAP doen ze samen | Heeft u vragen over coronavaccinatie? | …

Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 14 januari 2021
Nieuwe regionale arbeidsmarktramingen beschikbaar
Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid voor leraren zich? Hoe groot is het voorspelde lerarentekort in uw regio de komende jaren? En in welk vak worden de grootste tekorten verwacht? CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe regionale arbeidsmarktramingen (2020-2025) opgesteld, die u antwoord geven op bovenstaande vragen over de arbeidsmarktontwikkelingen in uw regio.


Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Tijdelijk aanvullende eisen Arbowet
Op 25 november jl. is, in verband met de bestrijding van de epidemie COVID-19, het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.2 tijdelijk uitgebreid. Artikel 3.2 is een soort vangnet voor veiligheids- en gezondheidsrisico’s die niet specifiek in het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn genoemd. Het nieuwe artikel 3.2a verplicht werkgevers en werknemers om besmetting en verspreiding van het virus te voorkomen. Door de tijdelijke uitbreiding kan I-SZW bij het niet naleven van de Corona maatregelen het werk stilleggen en werkgevers beboeten. Het geeft I-SZW ook de mogelijkheid om werknemers, bij niet naleving, maximaal € 450,- boete op te leggen.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Vragen en antwoorden over coronavaccinatie
Met de start van het vaccinatieprogramma komt een normalisatie van het dagelijks leven weer in zicht. Toch roept het vaccinatieprogramma ook nog vele vragen op.
Kan ik na een vaccinatie toch nog iemand anders besmetten? En wat moet ik doen als ik gevaccineerd ben en (toch) klachten krijg? Kan een werkgever zijn werknemer verplichten om zich te laten vaccineren tegen corona? En mag hij het loon inhouden als een werknemer die zich niet wil laten vaccineren, corona krijgt en niet kan werken? Mag een werknemer die zich niet wil laten vaccineren, om die reden ontslagen worden?

Het antwoord op deze en andere vragen vindt u in de Arbocatalogus-VO.
Twitter LinkedIn
Herinnering: Onderzoek convenant Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting
In het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’ zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld aan scholen ten behoeve van maatregelen tegen tekorten en werkdruk. Voion doet, op verzoek van de cao-tafel vo, een onderzoek naar de (voorgenomen) besteding van middelen uit het convenant. Bent u schoolbestuurder, schoolleider of lid van de p(g)mr en heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld? Dan willen wij u vragen om alsnog deel te nemen aan dit onderzoek.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Inspiratie: Lerarenopleiding en vo-besturen: de RAP doen ze samen
In een RAP-regio werken vo-scholen samen met minimaal één lerarenopleiding. In sommige regio’s is zo’n verbinding al jarenlang vanzelfsprekend. In andere is het nog zoeken naar balans. In gesprekken met nauw betrokkenen verkende Voion in een aantal regio’s de rol van opleidingsinstituten in de RAP. Vertrouwen en flexibiliteit blijken de sleutels tot een geslaagde samenwerking.

Lees verder >> 
Twitter LinkedIn
Hoe organiseer je strategische personeelsplanning in de RAP-regio?
RAP-regio's kunnen veel profijt hebben van regionale strategische personeelsplanning (SPP). Daarvoor is nodig dat scholen en schoolbesturen binnen een RAP-regio echt samenwerken en vertrouwen hebben in elkaar. Dat is nog niet altijd het geval. Hoe krijg je dat voor elkaar? Daarover ging de RAP-kennisdelingsbijeenkomst van 9 december 2020.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort onderzocht
Vo-regio’s zetten verhoudingsgewijs vaker in op onderwijsinnovatie, samenwerking tussen
besturen en lerarenopleidingen en opstroom van zittende leraren. Zo blijkt uit de monitor Regionale aanpak lerarentekort van Oberon. Hierin is de regionale aanpak in beeld gebracht rond 4 thema’s: samenwerking en organisatie, inhoud van plannen en activiteiten, proces en resultaten.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Bestuurders aan het woord
Doetina van Kelle, bestuursvoorzitter van Stichting Markland College, heeft op persoonlijke titel onderzoek gedaan naar het proces van het al dan niet komen tot samenwerking bij bestuurders in het vo. Wat werkt belemmerend en wat juist bevorderend?

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Het docententekort in de technische beroepsgerichte profielen vmbo: een driedubbele uitdaging
Het docententekort in de techniek wordt steeds pregnanter. Het programma Sterk Techniekonderwijs (STO) biedt vmbo-scholen middelen om samen met mbo, bedrijfsleven en andere regionale partners duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijs te realiseren. Hiervoor zijn tot dusverre 77 regio’s gevormd die elk een eigen plan gemaakt hebben om deze doelen te bereiken. Dit artikel in De Nieuwe Meso schetst, op basis van die plannen, hoe STO-regio’s het lerarentekort voor de technische vakken willen gaan aanpakken en welke knelpunten er lijken te ontstaan.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Wat gebeurt er in de regio Groningen?
Lees op onze site meer over de arbeidsmarktcijfers, de regionale samenwerking en activiteiten in Groningen >>
Twitter LinkedIn
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Recent verschenen:

Meer nieuws
Subsidieregeling Extra hulp voor de klas in coronatijd
Het voortgezet onderwijs krijgt 56 miljoen euro subsidie van het kabinet om extra hulp binnen en buiten de klas in te schakelen tijdens de coronacrisis. Met dit geld kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer gastlessen mogelijk maken. Regionale samenwerkingsverbanden kunnen tot en met 24 januari 2021 een aanvraag indienen.
Lees verder »
Kamerbrief Vrijheid van meningsuiting en de veiligheid van leraren
De afgelopen tijd is er uitvoerig gesproken over de vrijheid van meningsuiting en de veiligheid van leraren in en rondom scholen. De terreurdaad in Frankrijk heeft het belang van een veilige werkomgeving voor leraren des te meer onderstreept. Hoe worden leraren en scholen (extra) ondersteund daar waar het gaat om veiligheid en het voeren van moeilijke gesprekken in de klas? Als antwoord op die vraag stuurde minister Slob een brief aan de Tweede Kamer over de vrijheid van meningsuiting en de veiligheid van leraren.
Lees verder »
Middelbare scholieren onderling 1,5 meter afstand
Vanwege de druk op de zorg en de onduidelijkheid over de ‘Britse variant’ van het coronavirus heeft het Kabinet op 12 januari jl. besloten dat scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs langer dichtblijven. Zij geven onderwijs op afstand tot zeker 8 februari. In afwachting van informatie van het OMT geldt voor leerlingen en onderwijspersoneel die wel op school mogen komen dat niet alleen tussen onderwijsmedewerkers en leerlingen en onderwijsmedewerkers onderling 1,5 meter afstand moet worden gehouden, maar dat ook alle middelbare scholieren onderling 1,5 meter afstand moeten houden.
Lees verder »
Agenda

20-01-2021/08-03-2021: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, online (dag 1) en Utrecht (dag 2).
16-03-2021: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht.
16-06-2021/20-09-2021: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht.

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: