Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - oktober 2016
TOA’s bewuster van veiligheid bij practica
Bram Cuppens, toa scheikunde, had behoefte aan een vakinhoudelijke training over het veilig voorbereiden en uitvoeren van proeven bij scheikunde. Hij bleek niet de enige toa bij SOML. Dankzij een incompanytraining zitten alle regels weer vers in het geheugen. En een minstens zo belangrijk effect: de toa’s zijn meer met elkaar in gesprek over veiligheid en kunnen zo van elkaar leren. Dit is belangrijk omdat er weliswaar veel regels en protocollen zijn, maar er ook nog een groot grijs gebied is als het gaat om het voorbereiden en uitvoeren van proeven. De training heeft de toa’s geholpen hun werkwijze meer op één lijn te brengen, een eerste stap naar een stichtingbreed beleid voor het gebruik van gevaarlijke stoffen.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Informatiebijeenkomsten Maatregelen voor 60-plus: van werklast naar werklust
Eén van de mogelijke maatregelen om oudere werknemers inzetbaar te houden is hen minder te laten werken met gedeeltelijk behoud van salaris en afspraken over het pensioen. Met de vrijgekomen formatieruimte kunt u eventuele krimp opvangen of jonge docenten aannemen. Maar hoe zet u zo’n inzetbaarheidsbeleid voor uw oudere werknemers op in uw school en hoe geeft u het juridisch, financieel en fiscaal vorm? Voion organiseert op 3, 8 en 9 november informatiebijeenkomsten waar experts ingaan op deze thema’s. Deelname is gratis.
Meer informatie en aanmelden
Twitter Facebook LinkedIn
Onderwijsatlas toont recente en toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen
Dalende leerlingenaantallen, vergrijzing, tekortvakken, onbevoegd gegeven lessen, rendement van lerarenopleidingen, werktevredenheid. Thema’s die de aandacht vragen in het voortgezet onderwijs. De Onderwijsatlas voortgezet onderwijs laat aan de hand van grafieken en kengetallen een samenhangend beeld van recente en toekomstige ontwikkelingen rond deze thema’s zien. Landkaarten tonen in één oogopslag de regionale verschillen.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Resultaten NEA uitgesplitst voor voortgezet onderwijs
Ruim 80% van de werknemers in het vo is tevreden tot zeer tevreden met hun baan en 74% is, alles bij elkaar genomen, tevreden tot zeer tevreden met hun arbeidsomstandigheden. Dat blijkt uit de analyse van de NEA - Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – voor het voortgezet onderwijs. In de uitsplitsing naar het voortgezet onderwijs zijn de kenmerken van de kwaliteit van de arbeid en het verzuim en burnout-klachten nader geanalyseerd en beschreven.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Vernieuwde website Wordleraarinhetvo.nl live
De website Wordleraarinhetvo.nl is een onafhankelijke website die potentiële docenten informatie geeft over het leraarschap en de weg daar naartoe. De website is vernieuwd en is nu ook gebruiksvriendelijk voor bezoek via smartphone en tablet. Helpt u mee om deze informatiebron voor aankomende leraren bekendheid te geven?
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Regionale dialoogbijeenkomst op uw school?
De wet op de onderwijstijd geeft veel ruimte om onderwijstijd op een hedendaagse manier in te vullen. Hoe dat zijn uitwerking kan krijgen, zal per school verschillen: wat is de visie van de school, welke didactische aanpak staat centraal, hoe ziet de leerlingenpopulatie eruit? Ga in dialoog met bestuurders, schoolleiding, teamleiders, docenten én ouders en leerlingen in uw regio over de invulling van onderwijstijd. Voion kan u hierbij ondersteunen en een dialoogbijeenkomst faciliteren over de onderwijstijd of een ander thema.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Training Faciliteren van professionele dialoog
Een goede professionele dialoog op school draagt bij aan beter onderwijs, meer werkplezier, betere afstemming van strategische doelen, persoonlijke ontwikkeldoelen en professionele arbeidsrelaties. De diversiteit aan inbreng, persoonlijkheden en belangen helpt om tot excellente en gedragen resultaten te komen. Het doel van de training 'Faciliteren van professionele dialoog’ is om koppels, bestaande uit een docent en leidinggevende, de kennis en vaardigheden te leren om de dialoog te organiseren, te faciliteren en te begeleiden.
Meer informatie en aanmelden »
Twitter Facebook LinkedIn
Financieringsmiddelen voor professionalisering
Ook dit schooljaar zijn er voor de professionalisering van zittend onderwijspersoneel diverse financiële middelen beschikbaar. Zowel onderwijsinstellingen als individuele docenten en onderwijsmedewerkers kunnen hier aanspraak op maken. Om u in staat te stellen optimaal gebruik te maken van de bestaande professionaliseringsmogelijkheden, biedt VOION een actueel overzicht van beschikbare financiële middelen en de verschillende financieringsbronnen.  
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:
 
Meer nieuws
Joke de Jong verkozen tot Leraar van het jaar 2016
Tijdens het Lerarencongres op 8 oktober zijn de Leraren van het Jaar 2016 bekend gemaakt door minister Bussemaker van Onderwijs. Joke de Jong, van Het Schoter in Haarlem, is verkozen tot Leraar van het jaar 2016 voor het voortgezet onderwijs. Zij zal komend jaar optreden als ambassadeur voor het onderwijs.
Lees verder »
Subsidie voor gezond en duurzaam schoolgebouw
De overheid stelt sinds 3 oktober een subsidie beschikbaar waarmee schoolbesturen extern advies kunnen inhuren voor verduurzaming van hun schoolgebouwen. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van € 3.500.
Lees verder »
Tweede Kamer stemt in met wijzigingen Arbowet 
Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan voortaan om een second opinion van een andere bedrijfsarts vragen, zo luidt een van de voorgestelde wijzingen in de Arbowet.
Lees verder »
Nationale Schoolleiderstop
Zaterdag 10 december 2016 vindt de Nationale Schoolleiders Top Voortgezet Onderwijs 2016 plaats. Deze dag wordt gezamenlijk georganiseerd door de VO-academie, Schoolleidersregister VO, Netwerk van Schoolleiders, ministerie van OCW, Schoolleidersplatform van de VO-raad en NL2025.
Lees verder »
Voorlichtingsbijeenkomst Promotiebeurs
De eerstvolgende bijeenkomst over de Promotiebeurs is op 9 november 2016. De bijeenkomst is bedoeld voor leraren die een promotieonderzoek willen doen. Deelnemers ontvangen praktische informatie over het aanvragen van de Promotiebeurs. Daarnaast delen oud-commissieleden en laureaten hun ervaringen. Kijk voor meer informatie op de website van NWO.
Tweede Kamer stemt in met Lerarenregister
Gisteren stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel Beroep Leraar, waarin onder andere het Lerarenregister wordt geregeld. Kern van het wetsvoorstel is de verplichting tot registratie voor docenten in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. 
Lees verder »
Agenda
3-11-2016: Informatiebijeenkomst Maatregelen voor 60-plus: van werklast naar werklust (Tilburg)
4-11-2016: Cursus Veilig Praktijklokaal PIE (Wolvega)
8-11-2016: Informatiebijeenkomst Maatregelen voor 60-plus: van werklast naar werklust (Zwolle)
9-11-2016: Informatiebijeenkomst Maatregelen voor 60-plus: van werklast naar werklust (Utrecht)
15-11-2016/22-11-2016: Cursus Kennis Sociale Zekerheid in het vo (Utrecht)
23-11-2016/14-12-2016/25-1-2017: Training Faciliteren van professionele dialoog (Utrecht)
24-11-2016/15-12-2016/26-1-2017: Training Faciliteren van professionele dialoog (Zwolle)
17-1-2017: Workshop Scenariomodel-VO: Utrecht
14-3-2017/4-4-2017/30-5-2017: Training Faciliteren van professionele dialoog (Utrecht)
15-3-2017/5-4-2017/31-5-2017: Training Faciliteren van professionele dialoog (Breda)

Voor mr-leden
3-11-2016: MR cursus Bezuinigingen vo (Utrecht)
23-11-2016: Workshop voorzitten van een MR (Utrecht)
29-11-2016: MR cursus Formatieplan en taakbeleid vo (Utrecht)
8-12-2016: Cursus Verdieping Medezeggenschap vo (Utrecht)
8-2-2017: Cursus Verdieping Medezeggenschap vo (Utrecht)
9-3-2017: MR cursus Formatieplan en taakbeleid vo (Utrecht)
14-3-2017: MR cursus Good Governance (Utrecht)
11-4-2017: Cursus Verdieping Medezeggenschap vo (Utrecht)
   
Voor preventiemedewerkers/arbocoördinatoren
13-10-2016: Themabijeenkomst Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in de praktijk (Zaltbommel)
10-11-2016/12-1-2017: Cursus Preventiemedewerker (Utrecht)
1-12-2016: Kennismakingscursus Arboscan-VO (Utrecht)
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: