Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion extra nieuwsbrief september 2016
Aankondiging Inspecties: Werkdruk en ongewenst gedrag
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) - de verzamelnaam voor ongewenst gedrag en werkdruk die in de arbeidssituatie stress veroorzaken – staat volop in de (maatschappelijke) belangstelling. Niet alleen de hoge werkdruk en toenemende agressie tegen docenten is regelmatig bron van discussie, maar ook het (digitale) pestgedrag tussen leerlingen onderling en van leerlingen richting schoolmedewerkers haalt regelmatig de landelijke media. De Onderwijsinspectie en Inspectie SZW zullen de komende tijd extra aandacht schenken aan dit thema. In deze extra nieuwsbrief informeren wij u daarover, maar ook geven wij u handvatten om structureel te werken aan een veilige en gezonde werk- en leeromgeving.

Controles Inspectie SZW
In de periode van 1 augustus 2016 tot 1 februari 2017 kan uw school bezoek krijgen van de Inspectie van SZW (I-SZW). De inspecteurs van I-SWZ zullen dan vooral kijken of uw school voldoende doet om psychosociale arbeidsbelasting bij werknemers te voorkomen. Met de zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst Gedrag kunt u zich voorbereiden op een eventueel bezoek.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Controles Onderwijsinspectie
Ook de Onderwijsinspectie voert dit schooljaar controles uit. Op basis van de Wet veiligheid in school controleren zij of scholen zich voldoende (effectief) inzetten voor een sociaal veilige leeromgeving voor leerlingen.  
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Ondersteuning bij cyclische aanpak PSA
Ook los van de controles streeft u als schoolorganisatie natuurlijk een veilige en gezonde werk- en leeromgeving na als basis voor goed onderwijs. Om u daarbij te ondersteunen, heeft Voion, specifiek voor het voortgezet onderwijs, diverse instrumenten en diensten ontwikkeld. Deze passen in een cyclische aanpak van herhaaldelijk meten én verbeteren. Met deze aanpak krijgt u factoren die de gezondheid en veiligheid van medewerkers beïnvloeden in beeld en worden de effecten van uw maatregelen zichtbaar. In bijgaand stappenplan worden de diverse instrumenten en diensten gepresenteerd in een cyclische aanpak.  

Twitter Facebook LinkedIn
Themabijeenkomsten Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in de praktijk
Met een RI&E inventariseert en analyseert u uw arbeidsrisico’s (waaronder PSA) en maakt u een plan van aanpak voor hoe u de risico’s wegneemt of beheersbaar maakt. Maar hoe zorgt u ervoor dat deze  RI&E geen papieren tijger wordt? Hoe zorgt u voor een systematische aanpak van uw arbeidsrisico’s? Welke valkuilen en kansen zijn er? In oktober organiseert Voion gratis themabijeenkomsten waar deze thema’s aan de orde komen.
Meer informatie en aanmelden »
Twitter Facebook LinkedIn
TIP
Wilt u een training omgaan met agressie organiseren voor uw medewerkers? Kijk dan eens in de Inkoopwijzer agressietrainingen. Hierin staan 77 beoordeelde trainingen van bureaus met ervaring in het voortgezet onderwijs!
Twitter Facebook LinkedIn
Week Tegen Pesten (19-23 september 2016)
Dit jaar richt De Week Tegen Pesten, een initiatief van Stichting School & Veiligheid en Respect Education Foundation, zich met het thema ‘#jedoetertoe’ zich op de leraar. Die speelt namelijk een grote rol in het realiseren van een prettige groep en een veilige klas voor iedereen.Tijdens de Week Tegen Pesten kunnen leraren op www.weektegenpesten.com testen wat voor type leraar ze zijn en zichzelf versterken met tips en lesmateriaal dat past bij hun manier van lesgeven. 
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Vragen? Ondersteuning nodig?
Voion
Met vragen of voor meer informatie over psychosociale arbeidsbelasting van werknemers kunt u terecht bij Voion.

  • Kennisbank
    Om scholen maximaal te ondersteunen bij het adequaat handelen rond PSA heeft Voion alle kennis, informatie, instrumenten en tips verzameld op overzichtelijke themapagina’s: 
  • Helpdesk
    U kunt ook contact opnemen met het Servicecenter Veilig, gezond & vitaal werken, telefoon: 045-579 6024 of via info@voion.nl.


Stichting School en Veiligheid

Voor meer informatie, vragen en ondersteuning over sociale veiligheid van leerlingen, kunt u terecht bij de Stichting School en Veiligheid, telefoon: 030 - 285 65 31, e-mail: info@schoolenveiligheid.nl.

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: