Nieuwsbrief
Wovo in nieuwe CAO VO  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
juni 2016
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Moet school overuren docente vergoeden?
» Vraag en antwoord uit de praktijk: Mag dienstverband beëindigd bij niet functioneren? 
» Veranderingen Wovo in nieuwe CAO VO 
» Rechten van chronisch zieke werknemers 
» Wat mag de werkgever vragen aan een zieke werknemer?
» Voorstel kabinet voor regeling betaling transitievergoeding bij ontslag wegens arbeidsongeschiktheid
» Nieuwe garantieverklaring voor eigenrisicodragers per 1 januari 2017
» Uitbreiding zwangerschapsverlof bij meerling 
» Meer invloed OR op pensioen 
» Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2016 
Casus
Moet school overuren docente vergoeden?
Een docente wiskunde procedeerde tegen haar voormalig werkgever, omdat ze vond dat de taken die ze moest verrichten niet in de uren pasten waarvoor ze betaald werd. Hoe oordeelde het hof?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag en antwoord uit de praktijk
Mag dienstverband beëindigd bij niet functioneren? 
We hebben een werknemer die vervangt i.v.m. zwangerschap-en bevallingsverlof. Hij heeft een tijdelijk dienstverband tot 1-10-2016. Deze werknemer functioneert niet naar behoren. Er zijn al meerdere gesprekken met hem hierover gevoerd, maar hierover is niets schriftelijk vastgelegd. Kunnen wij, voordat het zwangerschaps- en bevallingsverlof eindigt, het dienstverband tussentijds beëindigen?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Veranderingen Wovo in nieuwe CAO VO 
De VO-raad en de leden van onderwijsbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een CAO Voortgezet Onderwijs 2016-2017. De CAO VO 2016-2017 is hiermee een feit. Momenteel wordt de inhoud van het onderhandelaarsakkoord vertaald in een nieuwe cao. Een onderdeel daarvan is het herschrijven van de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel voortgezet onderwijs (Wovo) Wat gaat er veranderen in de Wovo?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Rechten van chronisch zieke werknemers
Vijftien procent van de werknemers met een chronische aandoening (zoals bijvoorbeeld astma, COPD, depressie, diabetes, hartfalen of reumatische klachten) maakt dit niet bekend bij de werkgever uit angst voor baanverlies. Welke rechten hebben deze medewerkers en wat mogen werkgevers wel of juist niet doen?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Wat mag de werkgever vragen aan een zieke werknemer?
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde onlangs de beleidsregels ‘De zieke werknemer’. De beleidsregels bevatten actuele informatie voor werknemers, werkgevers en andere partijen die gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers verwerken. Voion heeft daarom het VO-Signaal Privacy – de bescherming van persoonsgegevens bij verzuim vernieuwd. In deze uitgave speciaal voor het voortgezet onderwijs, leest u o.a. welke informatie de werkgever mag opvragen bij een zieke werknemer en welke gegevens hij wel en niet mag registreren en verstrekken aan derden.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voorstel kabinet voor regeling betaling transitievergoeding bij ontslag wegens arbeidsongeschiktheid
Het kabinet wil met een regeling komen waardoor werkgevers voor het betalen van de transitievergoeding aan een langdurig zieke werknemer worden gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat voor werkgevers wel een verhoging van de (uniforme) premie tegenover.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Nieuwe garantieverklaring voor eigenrisicodragers per 1 januari 2017
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat er een wijziging komt in het eigenrisicodragerschap Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA). Per 1 januari 2017 wordt het eigenrisicodragerschap voor WGA uitgebreid met  flexwerkers.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Uitbreiding zwangerschapsverlof bij meerling
Vanaf 1 april 2016 is het meerlingenverlof inwerking getreden: een verlenging van het zwangerschapsverlof met vier weken voor werkneemsters die een meerling verwachten. Het verlof moet ervoor zorgen dat vrouwen bij meerlingzwangerschap geen onnodige risico’s lopen vanwege hun werk.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Meer invloed OR op pensioen 
Op dinsdag 7 juni jl. heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen een wetsvoorstel van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangenomen waarin is bepaald dat de ondernemingsraden bij het wijzigen van de pensioenregeling moeten instemmen. Op die manier kan de OR meer invloed uitoefenen op het pensioen dat gezien wordt als arbeidsvoorwaarde. De invloed geldt niet als de afspraak is verankerd in een cao.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2016 
Het wettelijk brutominimumloon (WML) wordt voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband per 1 juli aanstaande verhoogd. De volgende bedragen zijn dan van toepassing:
  • € 1.537,20 per maand
  • € 354,75 per week
  • € 70,95 per dag.
Voion     doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: