Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - mei 2016
Praktijkverhaal: Gewaardeerd, gemotiveerd en vitaal
Dunamare Onderwijsgroep in Haarlem heeft goed werkgeverschap als een van de speerpunten voor de komende jaren. Vanuit deze gedachte is de vitaliteitsscan opgenomen in het HR-beleid. “We willen dat onze mensen de aandacht krijgen die ze verdienen”, zegt Martha Hustin, beleidsmedewerker Arbo en Verzuim. “We willen hen ondersteunen in hun eigen streven om prettig en fit aan het werk te zijn.” Daar kan de scan bij helpen. Dunamare krijgt vanuit het Sectorplan-VO subsidie voor de vitaliteitsscan en vervolgtrajecten.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Praktijkverhaal: Aan de slag in een tekortvak
Het voortgezet onderwijs kent een aantal tekortvakken. Vakken waarvoor het moeilijk is om goede en gekwalificeerde docenten te vinden én te behouden. Daarom stimuleert het ministerie mensen om een (extra) bevoegdheid in zo’n tekortvak te halen. En daar profiteert iedereen van: docenten, scholen én het onderwijs in het algemeen. Caroline Klaren, Sandra Koens en Maike Beumkes van het Isendoorn College kunnen hierover meepraten.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Arboscan-VO compacter
Er is een geactualiseerde versie van de Arboscan-VO, het RI&E-instrument voor het voortgezet onderwijs, beschikbaar. De nieuwe versie is een stuk compacter dan de vorige. Zo is het aantal modules teruggebracht tot 21. Ook deze versie van de Arboscan-VO is door het steunpunt RI&E erkend als branche RI&E.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Leerlingenprognoses geactualiseerd
In de nieuwe versie van het Scenariomodel-VO, het online-instrument dat inzicht geeft in leerlingenprognoses, is de bevolkingsprognose geactualiseerd naar de stand van 1 oktober 2015 (was 1 oktober 2014). Daarmee zijn ook de meest recente bekostigingsprognoses voor uw organisatie bekend. In de geactualiseerde versie is het nu ook mogelijk om op vestigingsniveau een eigen scenario te maken. Wilt u aan de slag met het Scenariomodel-VO? Kom dan op 1 juni naar de workshop.
Lees verder »
Aanmelden workshop »
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuwe versie VO-signaal Medicijnverstrekking
Het VO-signaal Medicijnverstrekking en medisch handelen gaat in op verschillende vormen en risico’s van medicijnverstrekking en medische handelingen op school en biedt handvatten voor het beleid rond dit thema. In deze aangepaste versie van het VO-signaal zijn de laatste inzichten over voorbehouden medische handelingen op school in de wet BIG verwerkt. Download hier het VO-signaal Medicijnverstrekking en medisch handelen.
Twitter Facebook LinkedIn
Kom langs bij LeerKRACHT
Voion maakt zich sterk voor de mogelijkheid voor leraren om te kunnen werken aan hun professionele ontwikkeling en de gewenste ontwikkeling van het onderwijs. Stichting leerKRACHT helpt zo’n professionele cultuur te versterken en samen het onderwijs beter te maken. Niet alleen op de eigen school, maar ook door uitwisseling met andere scholen in de regio. In mei kunt u nog deelnemen aan diverse kennismakingsbijeenkomsten op een aantal LeerKRACHT-scholen. 
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Ook studiebeurs voor onderwijsmasters Informatica 
Studenten die na hun bachelor of master een universitaire lerarenopleiding of educatieve master in het schoolvak Informatica gaan volgen, ontvangen een studiebeurs van 5000 euro. Er is een tekort aan docenten Informatica in het voortgezet onderwijs en daarom investeert het ministerie van OCW mee in de opleiding van leraren. Ook promovendi komen in aanmerking voor de tegemoetkoming. 
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Recente publicaties 
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen: 

Meer nieuws
Sociale partners bereiken onderhandelaarsakkoord over CAO VO 2016-2017
Na een lang onderhandelingstraject zijn de VO-raad en de vakorganisaties in het onderwijs (CNV Onderwijs, AOb, FvOv en FNV Overheid) een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs overeengekomen.
Lees verder »
Lerarenregister wordt wettelijk verankerd
Eind april heeft het kabinet het wetsvoorstel voor het Lerarenregister ingediend bij de Tweede Kamer. Door het wetsvoorstel krijgen leraren meer ruimte én verantwoordelijkheid om hun beroep sterker te maken. Welke eisen aan het register worden gesteld, is aan de leraren zelf.
Lees verder »
Inzet pabo-gediplomeerden in het voortgezet onderwijs
N.a.v. het plan van aanpak van staatssecretaris Dekker over het terugdringen van onbevoegd lesgeven in het voortgezet onderwijs, komen bij de VO-raad veel vragen binnen over de inzet van pabo-gediplomeerden in het vmbo. Kern van die vragen is hoe moet worden omgegaan met wet- en regelgeving op dit terrein, terwijl tegelijk wijzigingen worden aangekondigd die het ministerie van OCW, de VO-raad, de beroepsgroep leraren en lerarenopleidingen de komende tijd uitwerken.
Lees verder op de site VO-raad»
Techniekpact op weg naar 2020
 

Maandag 18 april 2016 hebben de ministers Kamp en Bussemaker en staatssecretaris Dekker het geactualiseerde Techniekpact 2020 in ontvangst genomen uit handen van Doekle Terpstra, aanjager van het Techniekpact. Het Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.
Lees verder »
Stimuleringsregelingen voor aankomende leraren

Welke subsidieregelingen zijn er als je van plan bent om leraar te worden in het voortgezet onderwijs? In het Overzicht stimuleringsregelingen in het voortgezet onderwijs vind je door te klikken op enkele vragen de regelingen die op jouw situatie van toepassing zijn. Het interactieve overzicht is gepubliceerd op de website Wordleraarinhetvo.nl en is ook handig voor P&O’ers en lerarenopleidingen.  
Lees verder »
Agenda
24-5-2016: Debatreeks: Samen leiding geven aan schoolontwikkeling (Amsterdam). Ook te volgen via Livestream!
24-5-2016: Kom langs bij LeerKRACHT (Hoorn)
31-5-2016: Kom langs bij LeerKRACHT (Utrecht)
1-6-2016: Workshop Scenariomodel-VO (Utrecht)
21-6-2016: Bijeenkomsten leercirkel banenafspraak (Utrecht)
22-6-2016: Cursus Veilig Praktijklokaal PIE (Voorhout)
15-11-2016/22-11-2016: Cursus Sociale Zekerheid (Utrecht)
    
Voor preventiemedewerkers/arbocoördinatoren:
2-6-2016: Kennismakingscursus Arboscan-VO (Utrecht)
30-6-2016/8-9-2016: Cursus Preventiemedewerker (Heerenveen)
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: