Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief januari 2016
Praktijkverhaal: Mindmap brengt meer samenhang in strategie
Bij het opstellen van een nieuwe strategienota wilde het college van bestuur van de SVO|PL alle tandwielen van deze organisatie in kaart brengen. Woorden voldeden niet om die radertjes en hun onderlinge samenhang goed te beschrijven, dus maakte de stichting het inzichtelijk in een mindmap. 
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Uitnodiging: Een andere perspectief op taakbeleid en werkdruk
Lange discussies over hoeveel uren voor bepaalde taken staan, leiden mede tot een groter gevoelde werkdruk. Hoe kunt u tot een ander perspectief op taakbeleid en werkdruk komen in uw school? We nodigen alle leraren, schoolleiders en bestuurders uit het voortgezet onderwijs uit om op 3 februari naar De Balie in Amsterdam te komen en mee te debatteren over dit thema! Let op: Vol = vol! Kunt u er niet bij zijn? U kunt de bijeenkomst ook via livestream op de website van De Balie bekijken.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Subsidie uit Sectorplan-VO? Kom naar de informatiebijeenkomst!
Vanuit het Sectorplan-VO is er voor schoolbesturen nog volop ruimte om subsidie aan te vragen voor loopbaanscans en employabilitytrainingen. Wat zijn precies de mogelijkheden? Hoe gaat aanvragen in zijn werk? Hoe maken andere schoolbesturen hier gebruik van? Kom op donderdag 18 februari naar de informatiebijeenkomst over het Sectorplan-VO en krijg antwoord op al deze vragen. 
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Extra themabijeenkomst Sociale Veiligheid
Wegens grote belangstelling organiseren de Stichting School en Veiligheid en Voion op 24 maart een extra themabijeenkomst Sociale Veiligheid in het voortgezet onderwijs. In de bijeenkomst staat de integrale benadering van sociale veiligheid op school centraal en krijgt u een overzicht van de beschikbare hulpmiddelen en instrumenten. 
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Continuering Voion tot 2019 geborgd
De CAO A&O-fonds is door de sociale partners ondertekend en heeft een looptijd van 3 jaar. Het onderhandelaarsakkoord behelst een voortzetting van de huidige afspraken en brengt derhalve geen inhoudelijke wijzigingen met zich mee. Door de nieuwe cao kan Voion haar activiteiten de komende drie jaar continueren. 
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuwe website Veilige praktijklokalen praktijkonderwijs
Tijdens de Landelijke Dag voor het praktijkonderwijs op 9 december 2015 is de nieuwe website veiligepraktijklokalen.nl/pro live gegaan. De website is bedoeld voor docenten en toa’s in het praktijkonderwijs. Dankzij de site hebben zij informatie en tools om het onderwijs veiliger te maken voor henzelf en voor de leerlingen.  
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Al banen voor werknemers met een arbeidsbeperking gerealiseerd?
Eind 2015 moest de VO-sector 317 nieuwe banen voor werknemers met een arbeidsbeperking hebben gerealiseerd. Eind 2016 moeten hier nog eens 370 banen bij zijn gekomen. Wat betekent dit voor u als schoolbestuur? Wat is de eventuele boete bij het niet of onvoldoende realiseren van deze banen. En heeft u al aan de VO-raad doorgegeven hoeveel banen u gerealiseerd heeft?  
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:Meer nieuws
Kom langs bij leerKRACHT
Bent u geïnteresseerd in leerKRACHT, wilt u weten wat het programma voor uw school kan betekenen en wilt u zien hoe het in de praktijk werkt? Kom dan naar een Open Middag op een leerKRACHT-school, die vanaf januari verspreid over het land zullen plaatsvinden. LeerKRACHT-scholen zetten hun deuren open om hun ervaringen te delen. Op de website van leerKRACHT kunt u zich aanmelden. 
Dien voor 10 februari uw plan in voor het LerarenOntwikkelFonds
Leraren met een goed idee om het onderwijs te verbeteren kunnen tot 10 februari hun idee indienen bij het LerarenOntwikkelFonds (LOF). Het LOF biedt leraren budget, begeleiding/coaching en een podium om zelf  aan de slag te gaan om hun idee voor beter onderwijs op hun school te realiseren. De volgende inschrijfronde eindigt op 9 mei. 
Lees verder »
Project 'Versterking medezeggenschap in onderwijs' verlengd
Het project voor het versterken van de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs – dat oorspronkelijk op 1 januari 2016 zou aflopen - wordt in afgeslankte vorm tot eind 2018 voortgezet. Ontwikkelde hulpmiddelen en activiteiten blijven beschikbaar voor besturen en medezeggenschapsraden. Ook worden er nog MR-cursussen vergoed. 
Lees verder »
Meer academische leraren door vernieuwde masteropleidingen
Universitaire leraren-opleidingen worden flexibeler ingericht en gaan studenten beter voorbereiden op het werk voor de klas. Op voorstel van de VSNU maakt minister Bussemaker de vernieuwing van de masteropleidingen mogelijk. De bewindsvrouw schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. 
Lees verder »
Online cursus Samenspraak in Onderwijs
Om de samenspraak in het VO te versterken en meer verbinding tussen schoolbestuurders/schoolleiders en scholieren mogelijk te maken, heeft de VO-academie een digitale leeromgeving ontwikkeld. Door middel van korte filmpjes, best practices en korte colleges worden concrete tips gegeven over hoe samenspraak beter vormgegeven kan worden binnen. De leeromgeving is samen met scholieren, LAKS, schoolbestuurders en schoolleiders ontwikkeld.
Lees verder »
Expertisecentrum Veilige Publieke Taak gestopt
Met ingang van 1 januari 2016 is het expertisecentrum Veilige Publieke Taak, dat deel uitmaakte van het programma Veilige Publieke Taak, gestopt. Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak leverde een bijdrage aan het verminderen van agressie op het werk, door te informeren, inspireren en kennis te ontsluiten. Het expertisecentrum heeft alle inhoudelijke informatie overgedragen naar het programma Veilige Publieke Taak.
Lees verder »
Hoe maak je leraar innovator?
Hoe wordt een leraar een enthousiaste vernieuwer van en in zijn vak? Andrea Klaeijsen (OU) promoveerde onlangs op de motieven en factoren die docenten moed en elan geven zichzelf en hun werk uit te dagen en hun professionele ontwikkeling vooral zelf ter hand te nemen.
Lees verder »
Rotterdam investeert in werving en behoud van leraren
Om de beste leraren te boeien en binden en naar de stad te trekken heeft Rotterdam een eigen Rotterdamse Leraren C.A.O. Deze complementaire arbeidsvoorwaarden onderwijs bestaan uit vier maatregelen: de Rotterdamse Lerarenbeurs, de Rotterdampas, de Erasmus Excellentie Leergang en de Welkomstpremie. De maatregelen gaan in vanaf schooljaar 2016-2017, maar vragen al eerder actie.
Lees verder »
Agenda
21-1-2016: Groepsgesprekken loopbaan OOP (Zwolle)
3-2-2016: Debatreeks: Samen leiding geven aan schoolontwikkeling (Amsterdam)
18-2-2016: Informatiebijeenkomst Sectorplan-VO (Utrecht)
9-3-2016: Debatreeks: Samen leiding geven aan schoolontwikkeling (Amsterdam)
24-5-2015: Debatreeks: Samen leiding geven aan schoolontwikkeling (Amsterdam)
 
Voor preventiemedewerkers/arbocoördinatoren:
17-3-2016/21-4-2016: Cursus Preventiemedewerker (Utrecht)
24-3-2016: Themabijeenkomst Sociale Veiligheid (Utrecht)
29-3-2016: Kennismakingscursus Arboscan-VO (Utrecht)
2-6-2016: Kennismakingscursus Arboscan-VO (Utrecht)
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: