Nieuwsbrief
Korte teaser voor deze e-mail  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
april 2015
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt maandelijks. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Ontslag niet toegestaan vanwege werkgelegenheidsgarantie
» Vraag en antwoord uit de praktijk: Heeft een van onze medewerkers recht op een ontslagvergoeding?
» Overgangsregeling voor transitievergoeding
» AOW-leeftijd sneller omhoog
» Steun Tweede Kamer voor doorwerken na AOW
» Cursus Kennis van Sociale Zekerheid
» Senaat stemt in met banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
» Ondersteuning bij uitvoering Participatiewet eenvoudiger
Casus
Ontslag niet toegestaan vanwege werkgelegenheidsgarantie
Een klassenassistente is werkzaam in een vast dienstverband. Per brief heeft de werkgever meegedeeld de arbeidsovereenkomst met haar te beëindigen, wegens opheffing van de instelling of een deel daarvan, of het vervallen van de functie, of zodanige verandering in de inrichting van het onderwijs, dat de werkzaamheden van de werkneemster overbodig zullen worden. De werkneemster maakt hiertegen bezwaar. Wat is het oordeel van de commissie van beroep?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag & antwoord uit de praktijk
Heeft een van onze medewerkers recht op een ontslagvergoeding?
En maakt het bij het toekennen van de ontslagvergoeding nog uit of we zijn contract nu al opzeggen? Lees op Voion.nl het antwoord op deze vraag.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Overgangsregeling voor transitievergoeding
Er komt een overgangsregeling voor de transitievergoeding. Dit om te voorkomen dat tijdelijke werknemers niet opnieuw ingehuurd worden en werkgevers met andere tijdelijke werknemers aan de slag gaan. Vanaf 1 juli 2015 hebben tijdelijke werknemers recht op een transitievergoeding als na ten minste twee jaar de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd door de werkgever. De hoogte daarvan wordt in het oorspronkelijke voorstel bepaald door de gewerkte periodes van voor 1 juli 2015.  
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
AOW-leeftijd sneller omhoog
De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. De Tweede Kamer stemde onlangs met brede meerderheid in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De fracties van onder andere VVD, PvdA, D66, CDA, GroenLinks en de SGP steunen het voorstel. De staatssecretaris stemde in met een verlenging en verruiming van de overbruggingsregeling.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Steun Tweede Kamer voor doorwerken na AOW
De Tweede Kamer heeft op 17 maart 2015 ingestemd met het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Het wetsvoorstel maakt het voor AOW-gerechtigden die dat willen gemakkelijker om op basis van een arbeidsovereenkomst door te werken. Op dit moment zijn AOW’ers vaak aangewezen op werk via een uitzendbureau of als ZZP’er.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Cursus Kennis van Sociale Zekerheid
Op 21 en 28 mei a.s. vindt in Breda de tweedaagse cursus Kennis van sociale zekerheid in het VO plaats. Wilt u in twee cursusdagen op de hoogte worden gebracht van de laatste stand van zaken? In de cursus komen de voor u relevante thema’s op het gebied van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid op interactieve wijze aan bod. U krijgt inzicht in de actuele wettelijke en bovenwettelijke regelingen en de beschikbare re-integratiesubsidies die de schadelast bij ziekte en arbeidsongeschiktheid aanzienlijk beperken.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Senaat stemt in met banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
Onlangs heeft de Eerste Kamer met een zeer ruime meerderheid van VVD, PvdA, D66, CU, SGP, GL, CDA, SP en 50 Plus ingestemd met het wetsvoorstel ‘banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ (BQA). Deze wet regelt hoe de gemaakte afspraken uit het sociaal akkoord over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden uitgevoerd en nageleefd. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verheugd met deze brede steun.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Ondersteuning bij uitvoering Participatiewet eenvoudiger
Werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking kunnen daarbij een beroep doen op een eenduidiger en eenvoudiger pakket van ondersteunende voorzieningen. Nu maakt het in het aanbod nog een verschil of iemand uit de doelgroep van de Participatiewet afkomstig is van het UWV of via de gemeente naar een plek op de arbeidsmarkt wordt geholpen.  
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion     doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: