Nieuwsbrief
Nieuws over Sociale Zekerheid in het voortgezet onderwijs  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
Februari 2015
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt maandelijks. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Bezwaar tegen berisping
» Vraag & antwoord uit de praktijk: Docent weigert medewerking aan de re-integratie
» Kamervragen gevolgen WWZ voor het onderwijs
» Afspraken voor 2015 over no-riskpolis in kader Participatiewet
» Resultaten nulmeting banenafspraak bekend
» Maas in de wet over premiekorting oudere werknemers wordt gedicht
» Recht op second opinion bij bedrijfsarts 
» Nationale Pensioendialoog afgesloten
» Flexibele arbeid in primair en voortgezet onderwijs
Casus
Bezwaar tegen berisping
In deze casus legt het bevoegd gezag van een school een docent een schriftelijke berisping op, vanwege plichtsverzuim. De docent zou vroegtijdig stoppen met de lessen, het leslokaal niet opruimen en een leerlinge ongewenst te hebben bejegend. Werknemer spreekt de feiten niet tegen, maar stelt dat collega's niet anders handelen en dat de bejegening van de leerlinge pedagogisch juist was. De docent tekent bezwaar aan. Is de berisping terecht of niet?  
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag & antwoord uit de praktijk
Docent weigert medewerking aan de re-integratie
Een medewerker van een school weigert mee te werken aan de re-integratie. Wat kan de werkgever nu doen?  
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Kamervragen gevolgen van de WWZ voor het onderwijs
Op 16 december 2014 hebben de Kamerleden Straus en Anne Mulder (beiden VVD) vragen gesteld aan de minister van SZW en de Staatssecretaris van OCW. De minister heeft op 20 januari 2015 aangegeven dat interdepartementale afstemming vereist is en dat daarom de beantwoording vertraagd is.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Afspraken voor 2015 over no-riskpolis in kader Participatiewet
VNG en UWV hebben voor 2015 een afspraak gemaakt over de no-riskpolis voor de gemeentelijke doelgroep van de banenafspraak in het kader van de Participatiewet. Voor scholen in het voortgezet onderwijs betekent dit dat er voor gemeentelijke kandidaten op een garantiebaan gebruik gemaakt kan worden van een no-riskpolis, die gelijk is aan de bestaande no-riskpolis voor Wajongers.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Resultaten nulmeting banenafspraak bekend
In het sociaal akkoord van april 2013 is tussen het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat er voor mensen met een beperking 100.000 extra banen in de markt worden gecreëerd. De overheid heeft zich garant gesteld voor 25.000 extra banen. Omgerekend naar de sub-sectoren betekent dit dat er in het voortgezet onderwijs 1320 banen gecreëerd moeten worden waarvan de eerste 315 voor 1 januari 2016; dit aantal is ook in de CAO VO opgenomen. Om er zeker van te zijn dat het daadwerkelijk gaat om extra banen, wordt de voortgang van de banenafspraak gemeten ten opzichte van een nulmeting met peildatum 1 januari 2013.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Maas in de wet over premiekorting oudere werknemers wordt gedicht
De premiekorting voor oudere uitkeringsgerechtigden is er op gericht de kansen op het vinden van een baan voor uitkeringsgerechtigde ouderen te laten toenemen, door het voor werkgevers financieel aantrekkelijker te maken deze groep in dienst te nemen. Ultimo augustus 2013 bedroeg het aantal lopende premiekortingen 35.200.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Recht op second opinion bij bedrijfsarts
Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan voortaan om een second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts vragen. Ook krijgt elke werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer in een reactie op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Nationale Pensioendialoog afgesloten
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 19 januari jl. De Nationale Pensioendialoog afgesloten. Het Ministerie van SZW had deze eerder georganiseerd om iedereen in de gelegenheid te stellen mee te denken en te discussiëren over pensioen. De vraag die de staatssecretaris daarbij stelde was: “Hoe zorgen we dat we een goed pensioenstelsel houden in de toekomst waar we op kunnen blijven vertrouwen?”
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Flexibele arbeid in primair en voortgezet onderwijs
De arbeidsmarkt in het onderwijs is aan veranderingen onderhevig. De afname van het aantal leerlingen, toenemende kosten en wijzigingen in wet- en regelgeving zorgen ervoor dat onderwijsinstellingen op een andere manier naar hun personeelsbestand kijken. In andere sectoren wordt steeds meer gebruik gemaakt van flexibele arbeidscontracten. Bekend is dat er ook in het onderwijs gebruik wordt gemaakt van deze contractvormen. 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion voion.nl  |  doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: