Nieuwsbrief
Nieuws over Sociale Zekerheid in het voortgezet onderwijs  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
December 2014
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt maandelijks. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Op staande voet ontslagen vanwege buitensporig geweld
» Vraag & antwoord uit de praktijk:Transitievergoeding bij nieuwe Wet Werk en Zekerheid
» Duidelijkheid over voorschotverlening ZW-uitkering
» Nieuwe berekenmethode voor verzuimcijfers voortgezet onderwijs
» Nieuwe rekenregels maximum dagloon per januari 2015
» Gelijke ondersteuning voor werkgevers bij uitvoering Participatiewet
» Cursus Kennis van Sociale Zekerheid in het voortgezet onderwijs
Casus
Op staande voet ontslagen vanwege buitensporig geweld
Een docent werd op staande voet ontslagen. Volgens de werkgever zou hij buitensporig gewelddadig zijn geweest. De docent zou herhaaldelijk en op hardhandige wijze de arm, nek en keel van een leerling hebben vastgepakt. De docent stelde tegen het ontslag beroep in bij de Commissie van Beroep BVE en spande daarnaast een kort geding aan bij de Rechtbank. De kantonrechter bepaalde op 2 september 2014 dat de docent zijn werkzaamheden mocht hervatten totdat de Commissie van Beroep een besluit had genomen over het ontslag. Volgens de rechter was niet komen vast te staan dat de docent buitenproportioneel geweldadig was geweest. Hoe oordeelde de Commissie van Beroep? 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag & antwoord uit de praktijk
Transitievergoeding bij nieuwe Wet Werk en Zekerheid
We hebben een vraag bij het interpreteren van de transitievergoeding als de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking treedt. In de wettekst van de WWZ staat dat als vervangers na 1-7-2015 uit dienst gaan en langer dan 2 jaar hebben vervangen zij de transitievergoeding krijgen uitgekeerd. Er zou een onderbreking van 6 maanden noodzakelijk zijn om dit te voorkomen. Hebben dan al onze vervangers, die na 1-7-2015 uit dienst gaan en dan langer dan 2 jaar hebben vervangen, recht op een transitievergoeding? 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Duidelijkheid over voorschotverlening ZW-uitkering
Als het dienstverband van een zieke medewerker eindigt tijdens de ziekteperiode kan een medewerker aanspraak maken op een Ziektewetuitkering. Dit is een vangnet voor zieke medewerkers die geen aanspraak kunnen maken op de gebruikelijke loondoorbetaling door de werkgever. UWV kent soms een voorschot toe, maar er zijn uitzonderingen. Zo zou een medewerker geen recht op een voorschot hebben als er onzekerheid bestaat over het recht op loondoorbetaling. Lees het bericht om te weten te komen wanneer een medewerker een voorschot ontvangt.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Nieuwe berekenmethode voor verzuimcijfers voortgezet onderwijs
Net als afgelopen jaar verzamelde en berekende DUO de verzuimcijfers over 2013. Om de kwaliteit van deze cijfers te verbeteren is de berekeningsmethode nader bekeken. DUO heeft daarop besloten een andere systematiek toe te passen; deze heeft vooral betrekking op de berekening van het aantal (in de periode) gewerkte dagen. Uit de verzuimcijfers blijkt dat het verzuim in 2013 nagenoeg stabiel is gebleven. Dit geldt voor zowel het onderwijzend personeel (OP) als voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP). De verzuimcijfers per school zijn beschikbaar via de Verzuimbenchmark-VO. 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Nieuwe rekenregels maximum dagloon per januari 2015
Onlangs heeft SZW de nieuwe rekenregels gepubliceerd. In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2015 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Gelijke ondersteuning voor werkgevers bij uitvoering Participatiewet
Er komt een zo eenvoudig en eenduidig mogelijk basispakket van voorzieningen voor werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierover afspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de sociale partners. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel om deze harmonisatie in het aanbod voor werkgevers per 1 januari 2016 wettelijk te regelen. Gemeenten en UWV kunnen, in de geest van de wet, in 2015 alvast aan de slag.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Cursus Kennis van Sociale Zekerheid in het voortgezet onderwijs 
In de tweedaagse cursus ‘Kennis van Sociale Zekerheid in het voortgezet onderwijs’ komen alle voor u relevante thema’s op het gebied van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid op interactieve wijze aan bod. Na afloop bent u  weer helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken en kunt u de regelgeving adequaat toepassen in uw eigen organisatie.
» Meer informatie en aanmelden  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion voion.nl  |  doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: