Nieuwsbrief
Nieuws over Sociale Zekerheid in het voortgezet onderwijs  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
Oktober 2014
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt maandelijks. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Voorgenomen formatieplan
» Vraag & antwoord uit de praktijk: Doorlopend of nieuw verlof als er vakantie tussen zit? 
» Modelverordeningen Participatiewet gereed
» 35 miljoen euro voor invoering Participatiewet
» Bijeenkomst Participatiewet en de CAO VO 
» Onderhandelaarsakkoord ABP-pensioen
» Tweede Kamer stemt in met Wetsvoorstel Modernisering verlof en arbeidstijden
» De nieuwste STECR Werkwijzer arbeidsconflicten beschikbaar
Casus
Voorgenomen formatieplan
De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) deed op 15 juli 2014 uitspraak in een instemmingsgeschil over het voorgenomen formatieplan van een VO-school.

Inhoud van het geschil
Voor het vaststellen of wijzigen van het formatieplan heeft het bevoegd gezag instemming nodig van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR), dit op grond van artikel 12 lid 1 onder b Wms. De PMR wil niet instemmen met het voorgestelde formatieplan 2014-2015 omdat de meerjarenbegroting en het gewijzigde taakbeleid ten onrechte niet aan haar ter instemming zijn voorgelegd. Het bevoegd gezag verzoekt de LCG WMS om vervangende instemming met het voorstel. De Commissie moet beoordelen of de PMR in redelijkheid instemming aan het voorstel heeft kunnen onthouden en of er zwaarwegende omstandigheden zijn die het voorstel rechtvaardigen.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag & antwoord uit de praktijk
Doorlopend of nieuw verlof als er vakantie tussen zit?
In de ZAVO spreekt men in artikel 6 over nieuw ziekteverlof nadat een werknemer gedurende ten minste vier weken zijn daadwerkelijke werk volledig hervat heeft. Betekent dit dat er bij een medewerker die voor de zomervakantie 100% wordt beter gemeld en binnen vier weken na de vakantie weer uit valt sprake is van een doorlopend ziekteverlof? Gedurende de zomervakantie is medewerker namelijk niet in de gelegenheid zijn werk ook daadwerkelijk volledig te hervatten. 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Modelverordeningen Participatiewet gereed 
VNG publiceerde onlangs de modelverordeningen die nodig zijn bij de uitvoering van de Participatiewet. Denk bijvoorbeeld aan een modelverordening loonkostensubsidie Participatiewet of een model re-integratieverordening. Elke gemeente kan deze modelverordening op onderdelen aanpassen. Het kan dus voorkomen dat besturen met scholen in verschillende gemeenten, ook te maken krijgen met verschillende verordeningen. Bekijk de definitieve modelverordeningen via de site van Voion.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
35 miljoen euro voor invoering Participatiewet 
Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 35 miljoen euro extra beschikbaar voor de invoering van de Participatiewet. Het geld is bedoeld voor de inrichting van de regionale Werkbedrijven die een belangrijke rol krijgen bij de uitvoering van deze wet. In deze bedrijven werken de gemeenten in de arbeidsmarktregio’s samen met UWV, regionale werkgevers, vakbonden en onderwijsinstellingen. Ook de regelgeving voor de regionale Werkbedrijven is inmiddels bekendgemaakt. Voor elk van de 35 Werkbedrijven komt 1 miljoen euro beschikbaar.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Bijeenkomst Participatiewet en de CAO VO;
nog slechts enkele plaatsen beschikbaar!
Voion organiseert drie regionale bijeenkomsten (30 oktober, 6 en 20 november) over de verplichtingen rondom de Participatiewet en de mogelijkheden met betrekking tot het in dienst nemen van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens de bijeenkomsten willen we beschikbare kennis met u delen, een voorbeeld geven van een concrete aanpak en met u in gesprek gaan over de mogelijke aanpak binnen uw school of schoolbestuur. Deelname is gratis! » Meer informatie en aanmelden
Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Onderhandelaarsakkoord ABP-pensioen
Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel (SCO) hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de ABP-pensioenregeling voor 2015. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de pensioenopbouw en het nabestaandenpensioen. Als het akkoord formeel wordt vastgesteld, gaan de overeengekomen wijzigingen vanaf 1 januari 2015 gelden voor alle werknemers en werkgevers in het onderwijs en bij de overheid. Gaan er dus binnen uw school medewerkers met pensioen? Dan biedt het voordelen dit te regelen voor het einde van dit jaar.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Tweede Kamer stemt in met Wetsvoorstel Modernisering verlof en arbeidstijden
De Tweede Kamer heeft onlangs met ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Met dit wetsvoorstel wordt het combineren van werk en zorg gemakkelijker. Steeds meer mensen hebben immers zorgtaken. 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Nieuwste STECR Werkwijzer arbeidsconflicten
Vanaf 15 oktober is de nieuwste STECR Werkwijzer arbeidsconflicten beschikbaar. De nieuwe werkwijzer is vereenvoudigd en toegankelijker gemaakt. Tevens is het beoordelingsproces van een ziekmelding die gepaard gaat met een arbeidsconflict overzichtelijker gemaakt door invoering van het ‘drie-variantenmodel’. Daarnaast is het juridisch kader geheel geactualiseerd, waarbij ook - voor zover mogelijk en relevant - de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is verwerkt.
» Meer informatie |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion voion.nl  |  doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: