Nieuwsbrief
Nieuws over Sociale Zekerheid in het voortgezet onderwijs  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
september 2014
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt maandelijks. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Ontslag nemen bij ziekte: ZW-uitkering?
» Vraag & antwoord uit de praktijk: Re-integratieverplichting tijdens ZW-uitkering?
» Prinsjesdag: werk centraal in begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 
» Ruimere regels vrijwilligerswerk in de WW 
» Premiekorting bij aannemen jonge uitkeringsgerechtigde
» Eerste Kamer stemt in met Participatiewet
» Pensioencommunicatie moet eenvoudiger  
» Cursus Kennis van Sociale Zekerheid in het Voortgezet Onderwijs
» Nationale Pensioendialoog van start
Casus
Ontslag nemen bij ziekte: ZW-uitkering?
Tijdens de eerste twee ziektejaren mag u een werknemer meestal niet ontslaan. Er geldt een opzeg- of ontslagverbod. Voor een werknemer gelden deze verboden niet; een werknemer kan gewoon rechtsgeldig ontslag nemen tijdens ziekte. UWV weigert in dat geval wel de Ziektewetuitkering. Ook als het ontslag plaatsvindt met wederzijds goedvinden. Maar wat als de werknemer tijdens ziekte ontslag neemt omdat hij zich door zijn werkgever onder druk gezet voelt om dat te doen?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag & antwoord uit de praktijk
Re-integratieverplichting tijdens ZW-uitkering?
Bij een zieke (zwaar depressieve) docent eindigt het dienstverband per 1-9-2014 van rechtswege. Het UWV neemt de ziekmelding over. Wie is verantwoordelijk voor de re-integratie en keuring tijdens de Ziektewetuitkering en later tijdens de WW-uitkering? 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Prinsjesdag: werk centraal in begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015
Het kabinet neemt in 2015 extra maatregelen om mensen sneller aan het werk te krijgen en te houden. Zo komt er een Brug-WW die werkzoekenden makkelijker en sneller aan het werk moet helpen waar een tekort is, bijvoorbeeld in de techniek. Als een werkzoekende aan de slag gaat in een sector waar een tekort is, krijgt diegene voor de uren dat hij of zij werkt salaris en de uren waarin wordt omgeschoold een WW-uitkering. Dat drukt de overgangskosten voor de nieuwe werkgever. De maatregel geldt voor werknemers die met ontslag worden bedreigd of mensen met een WW-uitkering.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Ruimere regels vrijwilligerswerk in de WW
De regels voor vrijwilligerswerk door mensen met een WW-uitkering worden verruimd. Voortaan mogen WW’ers op vrijwillige basis aan de slag op bijvoorbeeld een sportvereniging of festival, als de taken die zij daar doen nu al door vrijwilligers worden gedaan. Op dit moment geldt dat UWV een WW-gerechtigde kan korten op zijn uitkering als het vrijwilligerswerk dat hij doet ergens anders in het land door een betaalde kracht wordt gedaan.

 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Premiekorting bij aannemen jonge uitkeringsgerechtigde
Vanaf 1 juli 2014 kunnen werkgevers onder voorwaarden een premiekorting toepassen bij het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. Het kabinet vindt het belangrijk dat jongeren niet langdurig in een uitkering blijven en wil hen perspectief geven op een plek op de arbeidsmarkt. Daarom wil het kabinet werkgevers stimuleren deze jongeren een kans te geven.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Eerste Kamer stemt in met Participatiewet
De Eerste Kamer heeft op 1 juli 2014 met een ruime meerderheid ingestemd met de Participatiewet. Met het aannemen van deze wet is een belangrijke hervorming uit het regeerakkoord doorgevoerd. De Participatiewet heeft tot doel mensen met een beperking meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. De Participatiewet gaat in op 1 januari 2015.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Pensioencommunicatie moet eenvoudiger
Mensen moeten beter en makkelijker kunnen zien hoe hun pensioen ervoor staat. Het moet eenvoudiger worden om verschillende keuzes te onderscheiden en te bepalen of actie ondernomen moet worden om het gewenste pensioen te bereiken. Pensioenuitvoerders moeten daarom hun communicatie verder verbeteren en daarbij de deelnemer nog centraler stellen. Dat staat in het wetsvoorstel pensioencommunicatie van staatssecretaris Jetta Klijnsma, dat op 2 september jl. naar de Tweede Kamer is gestuurd.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Cursus Kennis van Sociale Zekerheid in de vo-sector
In de tweedaagse cursus ‘Kennis van sociale zekerheid in de VO-sector’ komen alle voor u relevante thema’s op het gebied van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid op interactieve wijze aan bod. Na afloop bent u  weer helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken en kunt u de regelgeving adequaat toepassen in uw eigen organisatie.
» Meer informatie en inschrijven  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Nationale Pensioendialoog van start
Nederlanders zijn verdeeld over de vraag of het aanvullend pensioen in de toekomst moet veranderen. Daarnaast maakt een grote meerderheid zich toch wel zorgen over het huidige stelsel en over het eigen pensioen. Daarom organiseert het Ministerie van SZW De Nationale Pensioendialoog.
Onlangs is de website www.denationalepensioendialoog.nl online gegaan en daarmee heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma het startschot voor discussiebijeenkomsten in het land gegeven. 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion voion.nl  |  doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: