Nieuwsbrief
Nieuws over Sociale Zekerheid in het voortgezet onderwijs  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
april 2014
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt maandelijks. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Beroep tegen overplaatsing
» Vraag & antwoord uit de praktijk: Voor- en nadelen eigenrisicodragerschap 
» Onderhandelaarsakkoord CAO VO nader bekeken
» Wetswijzigingen per 1 juli 2014
» Verlof voor vader als moeder overlijdt 
» Wetsvoorstel toetsingskader pensioenen naar Raad van State
» Re-integratiegids-VO: Ziek tijdens of kort na ontslag
Casus
Beroep tegen overplaatsing
Een onderwijsassistent is sinds augustus 2005 in vaste dienst en parttime werkzaam voor een school. Daarnaast is zij ook voor enkele dagdelen werkzaam bij een gemeente. De totale omvang van deze twee dienstbetrekkingen overschrijdt de omvang van een normbetrekking in het voortgezet onderwijs. Zij wordt in verband met formatieproblemen overgeplaatst. Zij is het hier niet mee eens en geeft aan dat er sprake is van willekeur. Wat is het oordeel van de rechter?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag & antwoord uit de praktijk
Voor- en nadelen eigenrisicodragerschap
Wat zijn de voor- en nadelen bij het overgaan naar eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Onderhandelaarsakkoord CAO VO nader bekeken
Werkgeversorganisatie VO-raad en vakbonden AOb, Abvakabo, CNV onderwijs en FvOv hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO VO 2014-2015. In dit artikel gaan we verder in op de afspraken die gemaakt zijn over maatregelen uit de Participatiewet en Wet Werk en Zekerheid.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Wetswijzigingen per 1 juli 2014
Enkele onderdelen van de Wet Werk en Zekerheid gaan al per 1 juli 2014 in. Dat is tenminste de bedoeling van de wetgever. De ingangsdatum staat vast zodra de Eerste Kamer akkoord is gegaan met het wetsvoorstel en er een koninklijk besluit tot stand is gekomen over de data van inwerkingtreding van de diverse onderdelen. Om welke onderdelen gaat het en op wie in het VO zijn deze wijzigingen van toepassing?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Verlof voor vader als moeder overlijdt
Voortaan krijgt de vader van een kind het bevallingsverlof van de moeder als zij overlijdt bij de geboorte van hun kind. Dit moet ervoor zorgen dat de pasgeborene kan rekenen op de zorg van een ouder in de eerste levensperiode. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Wetsvoorstel toetsingskader pensioenen naar Raad van State
Onlangs heeft het kabinet het wetsvoorstel ter verbetering van het financieel toetsingskader (FTK) ter advies naar de Raad van State gestuurd. Het wetsvoorstel is tot stand gekomen omdat de economische crisis tekortkomingen in het huidige kader heeft blootgelegd. Daardoor is het vertrouwen van mensen in hun pensioenvoorziening verkleind.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Re-integratiegids-VO: Ziek tijdens of na kort ontslag
Wordt een werknemer tijdens of kort na ontslag ziek, dan heeft hij meestal recht op een uitkering op grond van de Ziektewet.
Is de ziekte begonnen tijdens het dienstverband of binnen vier weken na uitdiensttreding, dan heeft de werknemer meestal ook recht op een uitkering op grond van de ZAVO.
De Re-integratiegids-VO geeft overzichtelijk weer welke rechten en plichten er in deze situatie voor werkgever en werknemer gelden.
Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion voion.nl  |  doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: